THỈNH NGUYỆN THƯ CHO VIỆC XÂY DỰNG VIỆN BẢO TÀNG VIỆT NAM TẠI ÚC CHÂU

Quý đồng hương có thể viết tên họ của quý vị vào Thỉnh Nguyện Thư để kêu gọi chính phủ Liên Bang Úc Châu hỗ trợ việc xây dựng Viện Bảo Tàng của người Úc gốc Việt hay không ?

Khoảng 300,000 người Việt đã nhận nước Úc như là quê hương và con số này chiếm tỷ lệ 1.25% dân số tại nước Úc.

Hơn 40 năm qua, sau khi đã thành công trong việc hội nhập vào xã hội Úc, Cộng Đồng người Việt đã và đang đóng góp cho xã hội Úc trên nhiều phương diện như: Thương mại, thể thao, văn hoá nghệ thuật, làm việc trong các Bộ, Sở …Cộng đồng người Việt là một tấm gương sáng trong xã hội Đa Văn Hóa của nước Úc.

Các cộng đồng sắc tộc như: Hoa, Ý, Hồi Giáo, Do Thái đều đã có Viện Bảo Tàng cho riêng họ. Thế hệ hiện nay và các thế hệ tương lai của Cộng Đồng người Úc gốc Việt vẫn chưa có nơi để họ có thể đến để tìm hiểu về lịch sử của cộng đồng người Việt tại Úc Châu.

Đây là lúc Cộng Đồng người Úc gốc Việt cần phải có Viện Bảo Tàng để thâu nhận, lưu trữ và trình bày, triển lãm  về Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Việc này cũng cho toàn thế giới thấy Úc Đại Lợi là một Quốc Gia Đa Văn Hóa tuyệt vời.

Viện Bảo Tàng cũng là nơi hỗ trợ cho các sinh họat của Cộng đồng, sẽ thực hiện nhiều chương trình, dự án, sẽ là Trung tâm sinh họat, Câu lạc bộ... và sẽ là nơi mà du khách, khi đến Victoria, thì phải đến thăm Viện Bảo Tàng Việt Nam.

Nếu quý vị đồng ý chính phủ Liên Bang Úc Châu cần hỗ trợ dự án Viện Bảo Tàng xin hãy ghi tên họ cuả quý vị vào Thỉnh Nguyện Thư này.

Thỉnh Nguyện Thư được thực hiện cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria/Úc Châu

Nếu quý vị đồng ý chính phủ Liên Bang Úc Châu nên hỗ trợ Viện Bảo Tàng xin hãy ghi tên họ cuả quý vị vào Thỉnh Nguyện Thư này.

255 Signatures

A FAIR GO FOR AUSTRALIA.